سایت شعار سال | هامون ما
شنبه
۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

» سایت شعار سال

خدمات رایگان اتوبوس دیابت-صفائیه رفسنجان

خدمات رایگان اتوبوس دیابت-صفائیه رفسنجان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

خطیب جمعه کرمان: سوال نمایندگان از رئیس جمهور بیانگر اقتدار نظام

خطیب جمعه کرمان: سوال نمایندگان از رئیس جمهور بیانگر اقتدار نظام

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

سؤال از رئیس‌جمهور نشان‌دهنده اقتدار نظام است

سؤال از رئیس‌جمهور نشان‌دهنده اقتدار نظام است

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

سوال از رئیس جمهور نشاندهنده اقتدار نظام است

سوال از رئیس جمهور نشاندهنده اقتدار نظام است

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

راه‌اندازی قطار گردشگری کرمان- راین

راه‌اندازی قطار گردشگری کرمان- راین

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

جشنواره گردو در بافت

جشنواره گردو در بافت

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

آتش‌سوزی ۴ باب منزل مسکونی در کرمان

آتش‌سوزی ۴ باب منزل مسکونی در کرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

باز روایی واقعه غدیر در کرمان

باز روایی واقعه غدیر در کرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

جشنواره سیب و گلابی گلزار _ کرمان

جشنواره سیب و گلابی گلزار _ کرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

افتتاح ۶۸ طرح در مناطق مختلف کرمان

افتتاح ۶۸ طرح در مناطق مختلف کرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

جشن عید غدیر در شهرهای استان کرمان

جشن عید غدیر در شهرهای استان کرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

بازگشت اولین گروه از حجاج کرمانی

بازگشت اولین گروه از حجاج  کرمانی

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

بازگشت اولین گروه از زائران کرمانی

بازگشت اولین گروه از زائران کرمانی

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

جشن “عید غدیر” درکرمان

جشن “عید غدیر” درکرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

تجلیل از سادات در ریگان

تجلیل از سادات در ریگان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

نماد تاریخ۲۰۰ ساله در معرض نابودی/ قلعه کهن در محاصره سودجویان

نماد تاریخ۲۰۰ ساله در معرض نابودی/ قلعه کهن در محاصره سودجویان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

توزیع کالا‌های خارجی احتکاری در کرمان

توزیع کالا‌های خارجی احتکاری در کرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

خیزش گرد و خاک در مناطق شرقی استان کرمان

خیزش گرد و خاک در مناطق شرقی استان کرمان

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

۲ طرح کشاورزی در شهربابک افتتاح شد

۲ طرح کشاورزی در شهربابک افتتاح شد

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

دیدار نماینده ولی فقیه درسپاه با سه خانواده شهید از کرمان

دیدار نماینده ولی فقیه درسپاه با سه خانواده شهید از کرمان

عصر امروز چهارشنبه ۸مردادماه حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه درسپاه به همراه مسئولین نمایندگی درسپاه ثارالله کرمان از دوخانواده شهید مدافع حرم استان شهید لنگرودی ،شهید جمالی و یک شهید دفاع مقدس شهید اسدی دیدار وگفتگو کردند./عکس از: محمدرستمی ...

تجلیل از برترین رده های نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله

تجلیل از برترین رده های نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله

حجت السلام و المسلمین عبدالله حاج صادقی صبح امروز در جشنواره مالک اشتر نمایندگی ولی فقیه در مراسمی از برترین رده های نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله تقدیر و تجلیل کردند ...

برترین رده های نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله تجلیل شدند

برترین رده های نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله تجلیل شدند

حجت السلام و المسلمین عبدالله حاج صادقی صبح امروز در جشنواره مالک اشتر نمایندگی ولی فقیه در مراسمی از برترین رده های نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله تقدیر و تجلیل کردند ...

کرمان قهرمان دوچرخه سواری کشور

کرمان قهرمان  دوچرخه سواری کشور

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

آغاز برداشت خرمای بم

آغاز برداشت خرمای بم

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

آغاز بهره برداری از چندین طرح عمرانی در شهرستانهای کرمان

آغاز بهره برداری از چندین طرح عمرانی در شهرستانهای کرمان

بهره برداری از افزون بر۶۰ طرح عمرانی امروز در شهرستانهای انار، بافت، زرند ، قلعه گنج ، کوهبنان ، فهرج ، بردسیر ، بم ، رابر، ریگان و کهنوج آغاز شد. ...

بهره برداری از ۶۰ طرح عمرانی در استان کرمان

بهره برداری از ۶۰ طرح عمرانی در استان کرمان

بهره برداری از افزون بر ۶۰ طرح عمرانی امروز در شهرستان های انار ، بافت ، زرند ، قلعه گنج ، کوهبنان ، فهرج ، بردسیر ، بم ، رابر ، ریگان و کهنوج آغاز شد. ...

امید در دل زلزله زدگان زنده شد/ افزایش سقف کمک بلاعوض و تسهیلات

امید در دل زلزله زدگان زنده شد/ افزایش سقف کمک بلاعوض و تسهیلات

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

جهاد کبیر راهبرد قرآن در برابر جنگ نرم و فتنه دشمنان است

جهاد کبیر راهبرد قرآن در برابر جنگ نرم و فتنه دشمنان است

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد : در دوران دفاع مقدس بزگترین جهاد و مبارزه در میدان و ایثار و جان نثاری بود ولی جهاد کبیر راهبرد قرآن در برابر جنگ نرم و فتنه دشمنان است و اگر درست تبیین و آیات در این خصوص تفسیر شوند خواهیم دید که جهاد ...

۱۳۳ پروژه عمرانی در جیرفت افتتاح و کلنگ زنی می شود

۱۳۳ پروژه عمرانی در جیرفت افتتاح و کلنگ زنی می شود

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این ...

اخبار ویژه

بانک پاسارگاد